ZAKRES USŁUG

 W ramach prowadzonej działalności świadczę pomoc prawną polegającą na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych, pism procesowych i pozaprocesowych, umów oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika.  

 Kancelaria zajmuje się szeroko pojętą obsługą prawną osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Istnieje możliwość różnych form współpracy – zarówno stałej (obsługa abonamentowa), związanej z prowadzeniem konkretnej sprawy jak i doraźnej.

Działalność Kancelarii obejmuje sprawy z zakresu:

Prawa cywilnego, w tym m. in.:

 • sporządzanie i analiza umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie środków odwoławczych (zażalenie, apelacja, sprzeciw, zarzuty),
 • doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego (separacja, rozwód, alimenty, wykonywanie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku),
 • doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego,
 • prowadzenie spraw z zakresu zobowiązań, przedsądowa windykacja należności, dochodzenie należności w postępowaniu przed sądem,
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie dla osób poszkodowanych w wypadkach lub powstałe wskutek czynu niedozwolonego, błędu w sztuce lekarskiej czy wypadku przy pracy,
 • sporządzanie skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Prawa gospodarczego, w tym m.in.:

 • obsługa prawna przedsiębiorstw – stała i doraźna,
 • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych,
 • redagowanie, sprawdzanie pod względem formalno – prawnym umów i dokumentów wewnętrznych przedsiębiorców,
 • prowadzenie spraw rejestrowych przedsiębiorstwa wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji,
 • sporządzanie opinii prawnych

Prawa administracyjnego, w tym m.in.:
     

 • reprezentacja Klienta przed wszelkimi urzędami, organami administracji rządowej i samorządowej,
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej,
 • sporządzanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • sporządzanie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym m. in.:

 • reprezentacja pracowników i pracodawców w postępowaniach przed sądami i innymi organami, dochodzenie roszczeń rentowych i emerytalnych,
 • zawieranie, wypowiadanie i rozwiązywanie umów pracowniczych,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych)

Ochrona danych osobowych, w tym m. in.:

 • dochodzenie roszczeń w związku z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych,
 • doradztwo prawne w zakresie przygotowania przedsiębiorców do spełniania wymagań unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

 

Prawo nieruchomości, w tym m. in.:

 • analiza umów związanych z obrotem nieruchomościami (sprzedaż, wynajem, umowy przedwstępne, umowy deweloperskie),
 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • ustalanie zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
 • prowadzenie postępowań z zakresu zniesienia współwłasności nieruchomości.

 

 

 Nawiązanie współpracy z Kancelarią następuje poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług prawnych, precyzującej w szczególności zakres zlecenia udzielanego przez Klienta oraz terminy jego wykonania i wysokość wynagrodzenia Kancelarii.

 Wynagrodzenie za usługi świadczone przez kancelarię ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem w zależności od nakładu pracy, zawiłości sprawy, terminu oraz miejsca realizacji usługi.